Video – Nghiệm thu Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng tại ĐH Cần Thơ

Ứng dụng vi sinh Microbe-Lift trong nuôi tôm thẻ chân trắng giúp giảm chi phí xử lý và cấp nước. 100% nước được tuần hoàn và tái sử dụng lại cho các vụ nuôi tiếp theo. Tôm ít sử dụng hóa chất, khống chế dịch bệnh và xử lý khí độc NH3, NO2 tốt. Tôm đẹp, đường ruột tốt, gan đẹp, bóng vỏ.

Xem ngay: