Video – [PHẦN 1] WEBINAR #01 – Vì sao phải xử lý Amonia và Tổng Nitơ?

Lý do nào cần phải xử lý 2 chỉ tiêu Amonia và Tổng Nitơ? Do môi trường bị tàn phá, do theo quy định nhà nước, do phú dưỡng hóa,…

Xem ngay: