Video – Sự khác biệt giữa Màu nước ao tôm Sử dụng & Không sử dụng vi sinh Microbe-Lift

Ao tôm sử dụng men vi sinh Microbe-Lift nước sạch, trong, khống chế dịch bệnh và xử lý khí độc NH3, NO2 tốt. 100% nước được tuần hoàn và tái sử dụng lại cho các vụ nuôi tiếp theo.

Xem ngay: