Video – Thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại Farm nuôi – ĐH Cần Thơ

Dự án là sự kết hợp của Biogency và Khoa Thủy sản trực thuộc Trường Đại Học Cần Thơ nhằm thí nghiệm “Ứng dụng Men vi sinh Microbe-Lift trong nuôi tôm thẻ chân trắng”.

Tôm nuôi thu hoạch đạt chất lượng xuất khẩu. Tôm đẹp, đường ruột tốt, gan đẹp, bóng vỏ.

Ao tôm sử dụng men vi sinh Microbe-Lift nước sạch, trong, khống chế dịch bệnh và xử lý khí độc NH3, NO2 tốt. 100% nước được tuần hoàn và tái sử dụng lại cho các vụ nuôi tiếp theo.

Xem ngay: