Video – Hướng dẫn Lấy mẫu nước tại trạm xử lý nước thải

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải chúng ta thường phải lấy mẫu bởi những lý do sau đây.

– Xác định nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng nước thải
– Xác định tải lượng các chất ô nhiễm được mang bởi dòng nước thải
– Cung cấp số liệu để vận hành các trạm xử lý nước thải
– Xác định xem các giới hạn tải lượng thải có được tuân thủ hay không
– Cung cấp số liệu để đánh thuế nước thải.

Khi lên kế hoạch lấy mẫu nước thải cần phải luôn nhằm vào mục tiêu đã định để sao cho thông tin thu được phù hợp với yêu cầu.

Xem ngay video hướng dẫn: