[Video] Hướng Dẫn Xác định thông số COD bằng thiết bị phá mẫu Hach DRB 200

Xác định thông số COD trong nước thải tòa nhà bằng thiết bị phá mẫu Hach DRB 200 phục vụ công tác nghiên cứu và xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà đạt chuẩn.

Xem ngay video hướng dẫn tại đây: