Video – [PHẦN 4] WEBINAR #01 – Quá trình chuyển hóa của Nitơ trong nước thải

Quá trình chuyển hóa của Nitơ trong nước thải là gì? Xem chi tiết video này để hiểu hơn nhé.

Xem ngay;