[Video] Ứng dụng Microbe-Lift xử lý NH3, NO3 trong nuôi tôm thẻ chân trắng tại Đại Học Cần Thơ

Ứng dụng Microbe-Lift xử lý NH3, NO3 trong nuôi tôm thẻ chân trắng tại Đại Học Cần Thơ

Xem ngay: