[Video] Xử lý mùi hôi và ủ phân bằng chế phẩm sinh học Microbe-Lift OC – IND

Xử ký mùi hôi ủ phân

Vi sinh xử lý mùi hôi MICROBE-LIFT OC-IND là tập hợp các chủng vi sinh có khả năng kiểm soát hầu hết các khí gây mùi. Đóng vai trò như các tấm màng đa phân tử (giống khối xốp) để cô lập và cố định phản ứng tạo mùi gây ra bởi các phản ứng sinh học, giúp ngăn cản mùi thoát ra.

Xem ngay: